Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu maksud

Kaitseliidu liikmemaksu tasumisest Tallinna malevas

Alates 2005 aastast, on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu sisseastumis- ja liikmemaks. Sisseastumis- ja liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab ainult maleva juhatus.
Maleva juhatus on otsustanud, et laekunud rahad jäävad malevkondade juhatuste kasutada. Liikmemaksud peavad olema tasutud käesoleva aasta 1. septembriks. Maksudest vabastamise kord on samuti paika pandud.
Arvestage ka seda, et liikmemaksudest laekuvad summad on ilmselt ainuke raha, mis malevkonnal kasutada on.
1. Makse saajaks tuleb märkida "Kaitseliit".
2. Kohustuslik on panna viitenumber, mis raamatupidamises suunab raha Tallinna maleva arvestusse.
3. Kindlasti tuleb kirja panna selgitusse malevkonnale tehtavate ülekannete juure:
2TAL (Nõmme malevkond. Ei ole oluline malevkonna nimetust selgitusse kirjutada, eristuseks on lühend 2TAL)
3TAL (Meredivisjon)
4TAL (Kalevi malevkond)
5TAL (Lääne malevkond)
6TAL (Ida kompanii)
7TAL Akadeemiline malevkond)
8TAL (Naiskodukaitse)
9TAL (Toompea malevkond)
10TAL (Lõuna kompanii)
11TAL (Põhja kompanii)
ja ülekande selgitus: "Liikmemaks 2008 aasta eest" või "Annetus" vms. Kui ülekanne tehakse teise inimese eest peab selle inimese nimi samuti selgituses olema.
 
Swedpanka Tallinna malevale makseid teha ei saa.
 
SEB Eesti Ühispanga BIC kood EEUHEE2X
Panga aadress Harju 13 Tallinn 10130
Arveldusarve number 10022002422007 IBAN: EE4610 10022002422007
Viitenumber 62020100122
Selgitus e. loe siis eestpoolt

Alljärgnevas väljavõtted mõnedest õigusaktidest:

Kaitseliidu keskjuhatuse OTSUS
Alu, Kaitseliidu Kool 24. jaanuar 2005 nr 1
Kaitseliidu keskkogu, kuulanud ära Kaitseliidu ülema major Benno Leesiku ettekande Kaitseliidu 2004. aasta eelarve ja Kaitseliidu liikmemaksu osas ning Kaitseliidu vanematekogu aseesimehe härra Peeter Lorentsi sõnavõtu Kaitseliidu 2004. aasta eelarve kohta ning sõnavõtud ja ettepanekud,
Otsustas:
 1. Kinnitada Kaitseliidu 2004. aasta eelarve esitatud kujul (lisatud).
 2. Kehtestada Kaitseliidu sisseastumis- ja liikmemaks

  2.1 Kaitseliidu seaduse § 13 lõike 3 punkti 8 Kaitseliidu põhikirja punktide 3.32 ja 4.4.3. alapunkti 8 alusel kinnitada Kaitseliidu sisseastumismaksu suuruseks 30 krooni ning liikmemaksu suuruseks 12 eurot aastas ja kehtestada nimetatud maksud alates 01. jaanuar 2005

  2.2 Sisseasumismaks tasutakse Kaitseliidu põhikirja punkti 3.32 määratud korras.

  2.3 Maleva juhatuse otsusega võib mõjuva põhjuse korral isiku kirjaliku avalduse alusel tema sisseastumismaksu suurust vähendada või teda sellest vabastada. Kaitseliidu noorliige sisseastumismaksu ei maksa

  2.4 Sisseastumismaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab ainult maleva juhatus.

  2.5 Liikmemaks peab olema tasutud maleva juhatuse määratud korras igal aastal hiljemalt 01. septembriks

  2.6 Maleva juhatuse otsusega võib mõjuva põhjuse korral kaitseliitlase kirjaliku avalduse alusel tema liikmemaksu suurust vähendada või teda sellest vabastada, kuni mõjuva põhjuse äralangemiseni. Kaitseliidu noorliige ja auliige liikmemaksu ei maksa.

  2.7 Liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse ja selle kasutamise otsustab ainult maleva juhatus.
Major Mart Puusepp
Koosoleku juhataja
 
Malevapealiku Ringkiri 08. veebruar 2005 nr 174
 
Vastavalt Kaitseliidu põhikirja punktile 3.32 ja Kaitseliidu keskkogu 24. jaanuari 2005 a. otsusele nr 1 ning Tallinna maleva juhatuse 07. veebruari 2005 a. otsusele nr 4 seoses Kaitseliidu sisseastumismaksu ja liikmemaksu kogumise korraldamisega:
Allüksuste juhatustel määrata allüksuse laekur hiljemalt 01. märtsiks 2005 a.
 
Kajari Klettenberg
Major
Maleva pealik