Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Alates 2005 aastast on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu liikmemaks.


Kaitseliidu liikmemaks on 12 eurot ja peab olema tasutud käesoleva aasta 1. septembriks.

Makse saajaks tuleb märkida "Kaitseliit".

Kohustuslik on panna viitenumber, mis raamatupidamises suunab raha Tallinna maleva arvestusse.

Kindlasti tuleb kirja panna selgitusse malevkonnale tehtavate ülekannete juurde:

2TAL (Nõmme malevkond)
3TAL (Meredivisjon)
4TAL (Kalevi malevkond)
5TAL (Lääne malevkond)
6TAL (Ida kompanii)
7TAL (Akadeemiline malevkond)
8TAL (Naiskodukaitse)
9TAL (Toompea malevkond)
10TAL (Lõuna kompanii)
11TAL (Põhja kompanii)
40TAL (Rannikukaitse üksikrühm)

Ülekande selgitus: "Liikmemaks 2018 aasta eest" või "Annetus" vms.
Kui ülekanne tehakse teise inimese eest, peab selle inimese nimi samuti selgituses kajastuma.
 
Swedpanka Tallinna malevale makseid teha ei saa!

Liikmemaksu tasumiseks vajalikud rekvisiidid: 

AS SEB Pank 
SWIFT kood: EEUHEE2X
Panga aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Arveldusarve number: 10022002422007 
IBAN: EE4610 10022002422007
Viitenumber: 62020100122
Selgitus: Sisu oleneb malevkonnast - loe eestpoolt.


Väljavõte Kaitseliidu kodukorrast:
​§ 16. Liikmemaks 
(1) Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu.
(2) Liikmemaks kehtestatakse kalendriaastaks.
(3) Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja ning liikmemaksust vabastamise korra kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
[RT I, 29.12.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]
(4) Liikmemaks tasutakse kas maleva juhatuse, küberkaitseüksuse juhatuse, Naiskodukaitse ringkonna juhatuse, Noorte Kotkaste keskjuhatuse või Kodutütarde keskjuhatuse näidatud arvelduskontole või selleks määratud isikule Kaitseliidu ülema kehtestatud korra järgi.
(5) Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. Liikmeks oleku ajal makstakse liikmemaksu jooksva aasta eest.
(6) Liikmemaksu võlg tuleb tasuda kümne tööpäeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates. Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.