Teksti suurus:
A A A

KKK

Kui vanalt saab astuda Kaitseliidu maleva liikmeks  ja kuidas toimub üleminek noorliikmest tegevliikmeks?
16-aastane ja vanem noorliige võib kuuluda Kaitseliidu malevasse, Naiskodukaitsesse ja küberkaitseüksusesse. Noorliikmeks saada sooviv 16-18-aastane isik peab liikmeks saamise taotlemisel esitama sooviavaldusel oma vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku liikmeks astumise kohta. Sooviavalduse vormil on vanema nõusolekuks vastav allkirjastamise koht olemas.

18-aastaseks saamisel on liikme enda otsustada, kas ta liigub edasi noorliikme staatusest tegev- või toetajaliikmeks. Ülemineku vormistamine käib noorliikme enda isikliku avalduse esitamisel Kaitseliidu struktuuriüksuse juhile - Tallinna maleva pealikule, kelle käskkirjaga kinnitatakse liikmestaatuse muutus. Noorliige, kes ei ole enne 19-aastaseks saamist esitanud kirjalikku avaldust Kaitseliidu liikmesuse jätkamiseks, arvatakse 19-aastaseks saamisel Kaitseliidust välja.

Kuidas toimub struktuuriüksuse vahetamine Kaitseliidu siseselt?
Liige, kes soovib tegevust jätkata teises struktuuriüksuses, esitab kirjaliku avalduse selle struktuuriüksuse juhile, mille liige ta on, näidates avalduses ära struktuuriüksuse, kus ta soovib edaspidi tegutseda. Struktuuriüksuse juht korraldab kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest dokumentide edastamise uue struktuuriüksuse juhile. Struktuuriüksuse vahetus loetakse toimunuks pärast struktuuriüksuse juhi käskkirja, kus määratakse isiku liikmestaatus ja kuuluvus, kaitseliitlase puhul allüksuse ja rühma ning naiskodukaitsja puhul jaoskonna täpsusega. Käskkiri tehakse teatavaks kümne tööpäeva jooksul käskkirja allakirjutamisest arvates. Uue maleva  allüksuse juht peab olema teadlik  liikme soovist üle tulla ning liikme ületulek kooskõlastatakse allüksuse juhiga.

Struktuuriüksuse vahetamisel tagastab Kaitseliidu liige Kaitseliidu ülema kehtestatud korras ja tähtajaks kõik temale väljaantud relvad, laskemoona, varustuse, liikmekaardi ja muu temale Kaitseliidu poolt väljaantud või kasutada antud vara, täidab oma kohustuse ning likvideerib võlgnevused sh liikmemaks struktuuriüksuse ees, mille liige ta enam ei ole.

Kuidas toimub Kaitseliidu liikmekaardi saamine ja vahetus?
Liikmekaardi tegemiseks on vajalik saata digitaalne foto allüksuse/malevkonna/üksikrühma vabatahtlikule personalispetsialistile, kes esitab koondnimekirja maleva staabi personalisektsioonile.

Liikmekaardi valmimisel võtab personalisektsioon liikmekaardi taotlejaga ühendust ning iikmekaardi saab kätte Tallinna maleva staabist aadressil Narva maantee 81.

Millised on toetajaliikme õigused ja kohustused toetajaliikmeks astumisel?
Kaitseliidu liikmel on järgmised õigused Kaitseliidu seaduse § 31 alusel:
 • Võtta osa Kaitseliidu tegevuses;
 • Olla Kaitseliiduga töö- või teenistussuhetes;
 • Kanda vormiriietust, sümboleid ja eraldusmärke;
 • Saada teavet Kaitseliidu tegevuse kohta.
Kaitseliidu toetajaliikmel on peale Kaitseliidu seaduse § 31 sätestatu õigus:
 • Olla kehtestatud korras esitatud teenetemärgi saamiseks;
 • Saada liikmele ettenähtud ergutusi ja tunnustusi;
Tagatistele Kaitseliidu seaduses sätestatud korras.

Kehtetu on toetajaliikme osas säte, kus toetajaliikmel oli võimalus taotleda ning kehtestatud korras hoida ja kanda Kaitseliidu väljaantud relva ning muud varustust.

Samuti peab olema määratletud toetus Kaitseliidule toetajaliikmena. Toetajaliikme toetus Kaitseliidule võib olla teoline või materiaalne. Liikme vastuvõtmise ettepaneku teinud allüksuse juhatus lepib kokku toetajaliikme kohustuse toetuse andmisel, mille määrab struktuuriüksuse juht liikmeks vastuvõtmise või liikmestaatuse muutmise käskkirjas. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste toetajaliikme kohustused sätestatakse Kodutütarde ringkonnavanema või Noorte Kotkaste malevapealiku otsuses.

Millised on võimalused kaitseliitlase tunnustamiseks  ja mis alusel toimub liikmetele teenetemedalite annetamine?
Kaitseliidu liikme suhtes, kellel on silmapaistvaid teeneid Kaitseliidu ees, võib kohaldada järgmisi tunnustusi:
 • Tänu avaldamine;
 • Tänukirja andmine;
 • Mitterahalise kingituse andmine;
 • Teenetemärgi andmine;
 • Kaitseliidu laualipu andmine;
 • Kaitseliidu seinaplaadi andmine.
Teenetemärgi andmisel lähtutakse selle andja kehtestatud statuudist.
KL teenetemedalite statuudid  lisatud (KL teenetemedalid ja Valgerist).

Kuidas saada informatsiooni Kaitseliidu kooli kursuste kohta?
Kaitseliidu kooli kursuste info ja koolituskalender on kättesaadavad  Kaitseliidu kooli kodulehel.
Enne konkreetse kursuse algust teavitab kool malevaid algava kursuse toimumise, vastuvõtmise tingimuste, kursusele kandideerimise tähtaegade jms osas. Maleva personalispetsialist esitab informatsiooni kursuse  kohta allüksuste juhtidele ja vabatahtlikele personalispetsialistidele allüksustes st malevkondades ja üksikkompaniides. Allüksused esitavad oma nimekirja kandidaatide osas koos nõutud andmetega ja KL kooli poolt etteantud vormil maleva personaliosakonnale, kes täiendab vajadusel andmeid ja edastab kandidaadid Kaitseliidu koolile.

Kaitseliidu kooli vastava kursuse läbiviija otsustab kursusele kehtestatud kriteeriumide alusel kursuslase  sobivust ja vastavust kursuse eesmärkidele, edastab kursuslaste nimekirja ja tagasiside malevale ning teavitab kursusele vastuvõetud kaitseliitlasi individuaalselt. 

Kust ma saan endale väljaõppeks vajaliku varustuse?
Ladu on avatud neljapäeviti. Laost saab väljaõppe varustust ainult see, kes on kinnitatud malevapealiku poolt väljaõppestruktuuri.
 
Kui ma ei saa õppusel osaleda, kellele pean siis teatama?
Teata õppuse korraldajale oma käsuliini pidi (sina jaoülemale, jaoülem rühmaülemale, rühmaülem kompaniiülemale).
 
Ma ei tea, kes on mu pealik ja mis struktuuri ma kuulun?
Rahuaegselt kuulud mõnda malevkonda või üksikkompaniisse (reeglina Kaitseliiduga liitumisel sooviavaldanud allüksusesse). Väljaõpet viiakse läbi väljaõppestruktuuri-pidi. Väljaõppestruktuuri kuulumise on malevkondadepõhiselt ära jaotatud. Väljaõppe struktuuri ei määrata kedagi vägisi, vastavalt enda soovidele, väljaõppele ja võimalusele panustada saab kuuluda soovitud allüksusesse. Kui ei saa ühendust soovitud väljaõppstruktuuri ülemaga, siis saab koorineerida seda läbi maleva staabi.
 
Kustkohast ma saan teada millised ülesanded on selleks või järgmiseks aastaks minu malevkonnale või väljaõppestruktuurile ette nähtud?
Ülesanded Kaitseliidule määratleb ära kaitseväe juhataja. Kaitseliidu ülem määrab ära ülesanded malevatele ning malevapealik määratleb ära ülesanded malevkondadele ja väljaõppestruktuuriga.

Kust ma saan teada, kas ma olen KL Kooli kursustele arvatud?
Täpsusta maleva personalisektsiooniga.