Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Alates 2005 aastast on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu liikmemaks.


Kaitseliidu liikmemaks on 12 eurot.


Liikmemaksu tasumiseks vajalikud rekvisiidid: 

Makse saaja: KAITSELIIT
IBAN: EE4610 10022002422007
Summa: 12
Selgitus: Sisu oleneb malevkonnast - loe altpoolt
Viitenumber: 62020100122.
Panga nimi ja aadress:  SEB AS, Tornimäe 2, 15010 Tallinn
SWIFT kood: EEUHEE2X

Kohustuslik on panna viitenumber, mis raamatupidamises suunab raha Tallinna maleva arvestusse.
Kindlasti tuleb kirja panna selgitusse "Liikmemaks 2018 aasta eest", "Annetus" vms ning malevkonnale tehtavate ülekannete juurde malevkonna kood:

2TAL (Nõmme malevkond)
3TAL (Meredivisjon)
4TAL (Kalevi malevkond)
5TAL (Lääne malevkond)
6TAL (Ida kompanii)
7TAL (Akadeemiline malevkond)
8TAL (Naiskodukaitse)
9TAL (Toompea malevkond)
10TAL (Lõuna kompanii)
11TAL (Põhja kompanii)
40TAL (Rannikukaitse üksikrühm)

Kui ülekanne tehakse teise inimese eest, peab selle inimese nimi samuti selgituses kajastuma.
 
Swedpangas Kaitseliidul arveldusarvet ei ole!


Väljavõte Kaitseliidu kodukorrast:
​§ 16. Liikmemaks 
(1) Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu.
(2) Liikmemaks kehtestatakse kalendriaastaks.
(3) Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja ning liikmemaksust vabastamise korra kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
[RT I, 29.12.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]
(4) Liikmemaks tasutakse kas maleva juhatuse, küberkaitseüksuse juhatuse, Naiskodukaitse ringkonna juhatuse, Noorte Kotkaste keskjuhatuse või Kodutütarde keskjuhatuse näidatud arvelduskontole või selleks määratud isikule Kaitseliidu ülema kehtestatud korra järgi.
(5) Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. Liikmeks oleku ajal makstakse liikmemaksu jooksva aasta eest.
(6) Liikmemaksu võlg tuleb tasuda kümne tööpäeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates. Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.