Teksti suurus:
A A A

VÕ dokumendid

Väljaõppeürituste läbiviimiseks vajalikud blanketid

Et väljaõpet läbi viia, on vaja koostada mitmeid dokumente. Siit lehelt leiad neist peamised, mis on näidiseks ka ära täidetud.
 
KV ja KL Väljaõppejuhend - KV ja KL väljaõppejuhend e-õppes õppematerjalides relvaõppe alajaotuse all
Seletab lahti kogu väljaõppesüsteemi
Kaitseliidu Tallinna maleva väljaõppe korraldamise juhend - Kaitseliidu Tallinna maleva väljaõppe korraldamise juhend
1. Taotlus - Taotlus malevavälisel üritusel osalemiseks
2. Administratiivkäsk - Administratiivkäsu blankett
3. LISA A Organisatsioon ja koosseis - Nimekiri registreerunud osavõtjatest.
Antud dokument lisatakse ürituse dokumentide juurde
4. LISA B  Teostus - Ürituse teostuse ajakava tabel
5. LISA C Julgeolek ja ohutus - Julgeoleku ja ohutuse planeerimise blankett
7. LISA E Side - Sideskeemi ja kutsungite tabeli blankett
Laskeväljaõppe eeskiri - KV ja KL laskeväljaõppe eeskiri e-õppes õppematerjalides relvaõppe alajaotuse all
Laskeharjutuse plaan - Laskmise läbiviimise põhidokument

(KV laskeharjutuse plaani näide)
Näidis: Laskeharjutuse plaan
Antud dokumendi juurde lisatakse:
Näidis: laskeharjutuse registreerimise leht ja tegelikult osalenud
Näidis: laskeharjutuse kalkulatsioon ja tegelik kulu
Laskeharjutuse plaani lisade nimekiri - Nimekiri lisadest, millised tuleb lisada laskeharjutuse plaani juurde.
Laskemoona väljastamise leht - Laskmise läbiviimiseks vajalik dokument, iga laskja peab panema allkirja enda ära lastud laskemoona järele.
Lasketulemuste protokoll - Laskmise läbiviimiseks vajalik dokument, sellel peavad kajastuma iga laskja tulemused.
Näidis: Lasketulemuste protokoll
Käsk valvemeeskonnale laskeharjutusel - Laskmise läbiviimiseks vajalik paber, kui lastakse tiirus/ laskeväljal, kuhu on vaja välja panna julgestuspostid
Näidis: Käsk valvemeeskonnale
Taotlus - Taotlus maleva väljaõppeeelarvevälistel üritustel osalemiseks või nende korraldamiseks
Näidis: Taotlus malevkonna aastapäeva läbiviimiseks
Taotlus vastutegevuses osalemiseks
Taotlus patrullvõistlusel osalemiseks

Täpsustuseks tähtaegadest väljaõppeürituste planeerimisel (vaata ajajoont)

Väliharjutuse-/ laskeharjutuse- plaanid koos lisadega peavad olema maleva väljaõppe
e-postile tlnvaljaopekaitseliit.ee saadetud vähemalt 21 päeva enne väliharjutuse-/ õppuse-/ kursuse algust (malevapealiku käskkiri 28. nov.2007 nr 329).

Pikemalt lahtiseletatuna 21 päevane tähtaeg tähendab seda, et vähemalt 21 päeva varem peab olema väliharjutuse-, õppuse-, kursuse-, laskeharjutuse plaan
(e. dokumentatsiooni projekt) olema läbivaatamiseks maleva vaneminstruktori käes. Alati võib need dokumendid ära tuua ka varem nt kasvõi üks kuu varem kui reaalselt peaks planeeritav üritus toimuma.

Kui te saadate oma plaanid elektroonilisel kujul on neid lihtsam läbi vaadata ja juhtida tähelepanu tehtud vigadele ning seejärel saab harjutuse või õppuse planeerija teha vastavad nõutavad parandused enda poolt koostatud väliharjutuse-/ õppuse-/ laskeharjutuse-/ kursuse plaani. Tagasiside saab olema 14 päeva ennem ürituse toimumist

Kui väliharjutuse-, õppuse-, kursuse-, laskeharjutuse plaan on staabis ära kinnitatud ja kooskõlastatud, ei ole vaja väliharjutuse-, õppuse-, kursuse-, laskeharjutuse läbiviijal midagi enamat enam teha kui saata ära järgnev lisa osalejate kohta ja kooskõlastada varustuse kättesaamine.

Ajavahemikku, millal esitati väliharjutuse-, õppuse-, kursuse-, laskeharjutuse plaan läbivaatamiseks maleva vaneminstruktorile st vähemalt 21 päeva enne väliharjutuse-, õppuse-, kursuse-, laskeharjutuse algust kuni vastava käskkirja allakirjutamiseni vähemalt 2 päeva enne väliharjutuse-, õppuse-, kursuse-, laskeharjutuse algust maleva pealiku poolt, jääb periood, mis on mõeldud ürituse plaani kooskõlastamiseks relvuri, tagalapealiku, sidepealiku poolt.

On tegelik reaalsus, et ürituse läbiviija ei tea sageli 21 päeva varem ürituse toimumisest, et kes täpselt ja kui palju tema poolt organiseeritud üritusel osaleb. Selleks on paindlik võimalus lisada väliharjutusest-, õppusest-, kursusest-, laskeharjutusest osavõtjate nimekiri hiljemalt 2 päeva enne ürituse algust oma esitatud ürituse plaani, kusjuures sel juhul tuleb teha vastav märge väliharjutuse-, õppuse-, kursuse-, laskeharjutuse plaani lisade nimekirja osasse (vt näiteid), et osalejate nimekiri lisatakse hiljemalt selleks kuupäevaks.

Samuti on see nimetatud periood mõeldud vajalike taotluste esitamiseks teistele ametkondadele, et antud üritus läbi viia (toitlustamise tellimine, kooskõlastused maade omanikega, taotlused teistele riigiametitele, teadete väljasaatmised jne).

Väliharjutuse-/ õppuse-/ laskeharjutuse-/ kursuse plaan peab olema maleva pealiku poolt kinnitatud 7 päeva enne antud väljaõppeürituse algust.

Väliharjutuse-/ õppuse-/ kursuse või laskeharjutuse plaanide kohta tagasiside ettekanne väljaõppeürituse läbiviija poolt peab olema esitatud maleva vaneminstruktorile hiljemalt 10 päeva peale antud ürituse lõppu.

Nimetatud tähtajad on kirjas "Kaitseliidu väljaõppejuhendis" kinnitatuna Kaitseliidu ülema poolt ja sellest tuleb väljaõppeürituste läbiviimisel ka lähtuda.

Laskeharjutuse plaani peab vastavalt kaitseväe juhataja poolt kinnitatud kriteeriumitele koostama laskeharjutuse läbiviija, kes tõendab ja kinnitab seda oma allkirjaga laskeplaani koostajana.

Laskeharjutuse plaanid tuleb koostada vastavalt kaitseväe juhataja poolt kinnitatud "Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjadele", millised leiate internetist aadressilt: http://www.mil.ee ja ka maleva e-õppest

Samal aadressil on kättesaadaval ka kõik lisad, millised on vaja et vormistada laskeharjutuse plaan. Vahe on vaid selles, et siit maleva kodulehelt saate antud plaani .doc formaadis, mis teeb selle redigeerimise ja muutmise lihtsamaks ja võimalikuks.

Laskeharjutuse plaan leiab malevapealiku poolt aktsepteerimist ainult juhul kui laskeharjutuse läbiviijal on ette näidata vastav litsents, mis tõendab et antud kodanik võib läbi viia vastava tasemega laskeharjutust (kas lahinglaskmine või tiirulaskmine).

Vastavasisulisi litsentse antakse Eesti Vabariigis välja ainult kahe asutuse poolt ja need on: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Tartus ja Kaitseväe Võru Lahingukool.

Vastavalt Kaitseliidu Tallinna maleva pealiku käskkirjale peavad KÕIK kaitseliitlased, kes tulevad laskma, olgu see laskevõistlus või laskeharjutus kaasa võtma ja ette näitama maleva relvurile Kaitseliitlase kehtiva liikmepileti. Ilma nimetatud kehtiva liikmepiletita maleva relvur relvi ega laskemoona ei väljasta mitte kellegile.

Samuti peavad kõik laskeharjutusest osavõtjad olema ära nimetatud laskeharjutuse plaani lisas "Osavõtjate nimekiri".

Laskeharjutuse plaan peab olema kinnitatud maleva vaneminstruktori-, relvuri- ja maleva pealiku poolt. Maleva pealik allkirjastab antud laskeharjutuse/ võistluse läbiviimise kohta ka omapoolse käskkirja, kus määrab ka ära laskeharjutuse ohutu läbiviimise eest vastutava isiku.

Lõpetuseks. Maleva väljaõppeinstruktorid on toetanud ja toetavad ka edaspidi väljaõppeürituste plaanide koostamisel ja redigeerimisel. Selleks on vaja ka edaspidi pöörduda maleva staabis vastavate töötajate poole oma küsimustega ja need saavad kindlasti kui vähegi võimalik positiivselt lahenduse.